Żbik

 Robert Żbikowski - występuj±cy także pod pseudonimem artystycznym „Żbik, „ urodził się w Warszawie. Mieszka i tworzy na Mazowszu. W 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza. W 2019 obronił pracę doktorsk± zatytułowan± „Wędrowiec - w poszukiwaniu harmonii obrazu” pod kierunkiem profesora Ryszarda Ługowskiego. Większo¶ć jego prac powstaje na Mazowszu i rozwija się w trzech nurtach nazwanych przez artystę „Forma-droga”, „S±siedztwa” oraz „Wędrowiec”.
Motywem przewodnim jego dociekań artystycznych jest poszukiwanie proporcji, harmonii i porz±dku w sztuce. Od 2015 roku tworzy alfabet znaków oparty na regule złotego cięcia.
- Zawsze byłem zwi±zany ze sztuk± – mówi o sobie.
Od 1995 roku organizuje plenery artystyczne w Gołyminie Nowym. Stare gospodarstwo rolne przekształcił w miejsce spotkań artystów i miło¶ników sztuki. Te krótkie mityngi owocuj± wystawami oraz integruj± ¶rodowisko artystyczne. Rozwój tych wydarzeń można ¶ledzić na stronie www.zbik.info. Żbik jest także współtwórc± wielu galerii sztuki, lokalnym aktywist±, kuratorem wystaw, założycielem platformy internetowej imagesroom.com promuj±cej artystów oraz sztukę. Od 2017 roku jest prezesem Mazowieckiego Zwi±zku Artystów Sztuk Pięknych.
Swoje prace prezentował na 19 wystawach indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i za granic± w galeriach i muzeach, a jego obrazy s± w stałych kolekcjach w Galerii Biegasa w Ciechanowie (PL) dwie prace, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanligi (TUR) trzy prace oraz Museo Comunale Palazzo Caccia Sant’Oreste - Roma (ITA) trzy prace.
  Robert Żbikowski - also known by his artistic name Żbik - born in Warsaw. Currently lives and creates in Mazowsze.He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he graduated with distinction in 1994, in the studio of professor Zbigniew Gostomski and the Classic Textiles Studio of professor Marek Dzienkiewicz. In 2019 Żbikowski defended his PhD thesis Wanderer - in search of image Harmony under the direction of professor Ryszard Ługowski.
Most of his works are created in Mazowsze and appear in three trends called by the artist Form-road, Neighborhoods and Wanderer. The leitmotif of his artistic inquiries is the search for proportion, harmony and order in art. Since 2015, the artist has been creating the alphabet of characters based on the Golden Ratio.
"I have always been a part of art," the artist explains.
Since 1995, Żbikowski has been organizing artistic plein-airs in Gołymin Nowy where he transformed the old farm into a meeting place for artists and art lovers. These short meetings result in exhibitions and integrate the artistic community. The progress and results of these events can be followed at www.zbik.info. Żbikowski is also a co-creator of many art galleries, a local activist, exhibition curator and founder of imagesroom.com dedicated for promoting artists and art. Since 2017 Robert Żbikowski is the president of the Mazovian Association of Fine Arts Artists.
He presented his works at 19 individual and over 30 collective exhibitions in galleries and museums in Poland and abroad, and his paintings are in permanent collections at Biegas Gallery in Ciechanów (two works), Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanligi in Turkey(three works) and Museo Comunale Palazzo Caccia Sant'Oreste in Rome (three works).