Żbik

 Robert Żbikowski, zwi±zany jestem z Mazowszem gdzie mieszkam i tworzę niemal wszystkie swoje prace. W mojej twórczo¶ci dominuj± dwa główne nurty, które sam okre¶lam jako "Forma-droga" i "S±siedztwa". W ramach pierwszego z nich, zapocz±tkowanego jeszcze w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał cykl prac inspirowanych mazowieckim krajobrazem. Charakteryzuj± się one dominacj± prostych form oraz kolorów ziemi, w¶ród których przeważaj± ochry, umbry i ugry. W pocz±tkowym okresie twórczo¶ci w pracach przewijaj± się też motywy ludowe oraz wierzeń, a częste wyjazdy zagraniczne owocuj± pojawianiem się także symboli zwi±zanych z innymi kulturami, jednakże bardzo szybko wracam do swojskich, mazowieckich klimatów. W tym czasie powstaj± też obrazy olejne malowane technik± woskow±, których głównym tematem s± ryby przedstawiane symbolicznie. Obrazy te charakteryzuj± się ciemn± kolorystyk±, głównie czerwieni± skontrastowan± ze szmaragdow± zieleni±. Zwieńczeniem tego cyklu jest wystawa w 2005 r. w Delft, gdzie w salach o ł±cznej powierzchni ponad 1500 m2 zostały pokazane wszystkie te prace. Równolegle z cyklem "Forma-droga" realizowany jest cykl prac nazwany "S±siedztwa", w których głównym motywem jest symbolicznie przedstawiona postać mędrca-wędrowca z lask± pielgrzymi± lub tobołkiem. Ta sama postać przewija się także w pracach nosz±cych zbiorcz± nazwę "Rozmowy z psem". Prace z tego okresu wyróżniaj± się dynamiczn±, jednym ruchem pędzla malowan± postaci± skontrastowan± z bielami i szaro¶ciami tła. Często s± to dyptyki gdzie jeden obraz jest dopełnieniem drugiego. Od dyptyków zaczęła się moja przygoda ze złotym podziałem i kolejne prace s± podporz±dkowane gridowi (siatce), która wyznacza kompozycje prac jak tez ich wielko¶ć i rozmieszczenie w sali galerii. Obecnie jestem na drugim roku studiów doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach.

  

Let me introduce myself.
My name is Robert Żbikowski, but also I have a nick name : Żbik which is "wild cat" in English. I was born in Warsaw and have lived in this city all my life. In 1994 I graduated the Academy of Fine Arts in Warsaw with a distinction- the Painting Department - professor Zbigniew Gostomski's studio and the Classic Fabric Department - professor Marek Dzienkiewicz's.
My Dissertation dealt with the subject of building the image on the surface , and more precisely how to place burdens on a plain and their impact on understanding and perception of the image. I got a prize for the best graduate of Warsaw Academy of fine Arts and got a chance to present my art works in the famous art Gallery of the Polish Artists Union.
"I have always been involved in art"
I am deeply connected with the Mazovia region , where I live and create nearly all my works. There are two dominant trends in my works which I define as “ Form –route” and “Neighborhoods”. I created a series of paintings inspired by the Mazovian landscape. Simple forms and colors of soil (color of ochre) are characteristic of the first trend. Then some elements of folk motives and symbols of faith appeared in my works.
The other trend which I realized then was the series “Neighborhoods”. The leitmotif of the series is a figure of a sage wanderer (walker) with a walking stick. The same figure appears in the next series called “talks with the dog”. Those paintings are characterized by dynamic , one move painted figures contrasted with white and grey colors of the background.
The next period was connected with trips abroad. Thanks to them i could know other cultures and broaden my horizons. I was fortunate enough to live in different parts of the world but finally I turned to my local mazovian landscape. The dominant colors were dark, mainly red contrasted with emerald green. Then I organized an exhibition of my works in Dutch Delft in 2005 ( 1500 sq.metres).
Sience 1995 I have been organizing plein-air painting events ., I have changed my Old farm ,70 km north – east from Warsaw to a place of meetings of artists and lovers of arts. Those short meetings integrate the artist community and result in a series of exhibitions. Those events can be monitored on : www.zbik.info/blog.
Simultaneously I deal with interior design and as the next step I started to design home furniture for furniture industry.
At present I work on my doctoral thesis at the Institute of Fine Arts of Jan Kochanowski University in Kielce.

I am currently working on project a called "Kanon". I have a strong interest in geometry and mathematic sketches which determine my future paintings, is important for me the play between realism and abstraction within the geometric proportion called "Golden key". I demonstrated this through several exhibitions. Last year My best show was in Trakt Art Gallery in Sochaczew