Biography


Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Bio
 Robert Żbikowski, występuj±cy także pod pseudonimem artystycznym „Żbik, „ urodził się w Warszawie. Mieszka i tworzy na Mazowszu. W 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza.
Jego praca dyplomowa poruszała temat budowy obrazu skupiaj±c się na problemie rozmieszczenia ciężarów na płaszczyĽnie oraz ich odbiorze i rozumieniu przez widza. Był to wyróżniony dyplom w 1994 roku, za który otrzymał nagrodę w postaci wystawy w Domu Artysty Plastyka na ul. Mazowieckiej w Warszawie. W latach 1993-1994 roku był stypendyst± Ministra Kultury i Sztuki.
- Zawsze byłem zwi±zany ze sztuk± – mówi o sobie. Większo¶ć jego prac powstaje na Mazowszu i obejmuje głównie dwa nurty nazwane przez artystę "Forma-droga" oraz "S±siedztwa". W ramach pierwszego z nich, zapocz±tkowanego jeszcze w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał cykl prac inspirowanych mazowieckim krajobrazem. Charakteryzuj± się one dominacj± prostych form oraz kolorów ziemi, w¶ród których przeważaj± ochry, umbry i ugry. W pocz±tkowym okresie twórczo¶ci w pracach przewijały się też motywy ludowe oraz zaczerpnięte z ludowych wierzeń. PóĽniej częste wyjazdy zagraniczne zaowocuj± pojawianiem się także symboli zwi±zanych z innymi kulturami, jednakże bardzo szybko Żbik powraca do swojskich, mazowieckich klimatów. W tym czasie powstaj± też obrazy olejne malowane technik± woskow±, których głównym tematem s± ryby przedstawiane symbolicznie. Obrazy te charakteryzuj± się ciemn± kolorystyk±, głównie czerwieni± skontrastowan± ze szmaragdow± zieleni±. Zwieńczeniem tego cyklu jest wystawa w 2005 r. w Delft, gdzie w salach o ł±cznej powierzchni ponad 1500 m2 zostały pokazane wszystkie te prace. Równolegle z cyklem "Forma-droga" realizowany jest cykl prac nazwany "S±siedztwa", w których głównym motywem jest symbolicznie przedstawiona postać mędrca-wędrowca z lask± pielgrzymi± lub tobołkiem. Ta sama postać przewija się także w pracach nosz±cych zbiorcz± nazwę "Rozmowy z psem". Prace z tego okresu wyróżniaj± się dynamiczn±, jednym ruchem pędzla malowan± postaci± skontrastowan± z bielami i szaro¶ciami tła. Często s± to dyptyki gdzie jeden obraz stanowi dopełnienie drugiego.
Dyptyki zapocz±tkowały now± serię obrazów inspirowanych złotym podziałem i kolejne prace s± już podporz±dkowane wizualnemu językowi stworzonemu przez artystę. Język ten wyznacza zarówno kompozycje prac, jak też ich wielko¶ć oraz rozmieszczenie w sali galerii. Obecnie trend ten utrzymuje się w sztuce Żbika i jest rozwijany w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach. Ważne stało się dla artysty przej¶cie od inspiracji podpatrzonych w naturze do abstrakcyjnych obrazów-obiektów operuj±cych często geometrycznymi formami. Jedn± z jego ważniejszych wystaw w 2015 roku była prezentacja prac w galerii „Trakt” w Sochaczewie. To wła¶nie tam powstał główny trzon-kręgosłup filozofii Żbika opartej na pitagorejskim poczuciu harmonii. Tam też narodził się szkic planowanych w przyszło¶ci wystaw usystematyzowanych reguł± złotego podziału.
Od 1995 roku organizuje plenery artystyczne. Stare gospodarstwo rolne przekształcił w miejsce spotkań artystów i miło¶ników sztuki. Te krótkie mityngi owocuj± wystawami oraz integruj± ¶rodowisko artystyczne. Rozwój tych wydarzeń można ¶ledzić na stronie www.zbik.info. Żbik jest także współtwórc± wielu galerii sztuki, kuratorem wystaw, lokalnym aktywist± i założycielem platformy internetowej imagesroom.com promuj±cej sztukę oraz artystów.
  
Robert Żbikowski born In 1967 in Warsaw. In 1994 I completed studies on the Academy of Fine Arts in Warsaw with distinction. My Dissertation was covering the subject of building the picture on the surface , and more precisely how to place burdens on the surface and their influence on understanding and perception of the picture.
I was a student of Painting Department in the studio of professor Zbigniew Gostomski and Classic Fabric Department in the studio of professor Marek Dzienkiewicz.
Many times I was awarded a scholarship due to my good learning results.
From 1995 down to the present I have been organizing plein-air painting events . My Old farm ,70 km north –east from Warsaw, I have changed to the place of meetings of artists and lovers of arts. Those short meetings integrate the artists community and profit with series of exhibitions. Everybody can monitor those events on : www.zbik.info/blog.
In 2016 I would like to organize the plein- air painting focused on naive arts.
Simultaneously I work with interior designing and as the next step I have started to work with designing applied furniture for furniture industry.

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Bio
 Pierwszy semestr w pracowni profesora Ludwika Maci±ga, asystent profesor Stanisław Baj. 1989 rok
 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Bio
 1991-94 w pracowni profesora Zbigniewa Gostomskiego,
asystent profesor Jerzy Boniński.
 

[ go top ]